POETS & POEMS

Shih Ching – The Poetry Classic

Lu Chi’s Wen Fu – The Art of Writing

T’ao Ch’ien (365-427)

Hsieh Ling-yun (385 – 433)

Seng T’san — Hsin Hsin Ming  (6th century)

Meng Hao-jan (Meng Haoran) (691 – 740)

Wang Wei  (699-759)

Li Po (701-762)

Tu Fu (712 – 770)

Wei Ying-wu (737–791)

Meng Chiao (751-814)

Han Yu (768 – 824)

Po Chui (772-846)

Chia Tao (779 – 843)

Hanshan (8th century)

Mei Yao-ch’en (1002 – 1060)

Ou-Yang Hsiu (1007 – 1072)

Liu Yung (fl. 1034 )

Su Shih  (Su Dongpo) (1036 – 1101)

Lu Yu (1125 – 1210)

Yang Wan-li (1127 – )

Hsu Wei (1521 – 1593)

Han-shan Te-ch’ing  (1546 – 1623)

Yuan Mei (1716–1797)

Ching An  (1851 – 1912)

…and some others